HİZMETLER

SMMM Hizmetleri

A) Genel Muhasebe

- Resmi defterlerin bilgisayarla yazılımı
- On-Line sistemli müşteri ilişkisi
- Yıllık Gelir Vergisi Beyannamesi
- Ticari Kazanç Bildirimi
- Serbest Meslek Kazanç Bildirimi
- Menkul Sermaye İradı Bildirimi
- Gayrimenkul Sermaye İradı Bildirimi
- Sair Kazanç ve Irad Bildirimleri
- Zirai Kazanç Bildirimi
- Ticari Kazanç ve Diğer Gelir Unsurlarının Bildirimleri
- Serbest Meslek Kazancı ve Diğer Gelir Unsurlarının Bildirimleri
- Kurumlar Verigisi Beyannamesi
- K.D.V.Muhtasar veya Emlak
- Veraset ve İntikal
- Banka Hesap Vaziyeti
- S.G.K.
- Diğer Beyan ve Bildirimler

B) Şirket Kuruluş
ları

- Adi Ortaklıklar
- Kollektif ve Adi komandit Şirketler
- Kooparatifler
- Limited Şirketler
- Anonim Şirketler

- Şirket Birleştirme işlemleri

- Şirket Nevi Değişiklik işlemleri.

- Sermaye Artırım işlemleri

C) Yabancı Sermayeli Şirket Kuruluş
u

D) Veraset ve İntikal İşlemleri

E) Emlak Vergi Beyanları

F) Fizibilite Raporları

G) Muhasebe Bilirki
şi Raporu

H) Sair Belgeler

- Barkod İzni Alınması
- Marka Tescili, Patent
- İş yeri Açma İzin Belgesi

I) Uzlaşma


AÇIKLAMA:
 

FATİH DENETİM SMMM A.Ş; Kurumlar Vergisi Kanunu, Gelir Vergisi Kanunu , V.U.K , T.T.K, Sosyal Sigortalar Kanunu , İş Kanunu, Borçlar Kanunu ve ilgili mevzuatlar çerçevesinde, şirketinizin yukarıda belirtilen faaliyet alanlarına tabi işlemleri, genel kabul görmüş muhasebe ilkeleri ve meslek ahlak kuralları uyarınca yasal süreleri ve zamanında tam , eksiksiz yerine getirilecektir.

YMM Hizmetleri

FAALİYET KONULARI

1- Denetim ve Tam Tasdik İşlemleri :

-Kanuni defter ve belgelerin, ilgili mali tablolarının denetimi (yürürlükteki vergi mevzuatı hükümlerine göre)

-Yapılan ara denetimlerle yönetime ara rapor sunulması.

-Yapılan denetim sonucunda bir hata varsa tespit edilir ise tespit edilen hataların düzeltilmesi ve kontrolü

-Kurumlar vergisi ve Geçici vergi beyannamelerinin mevzuata uygunluğunun kontrolü ve tasdik işlemleri

-Tam Tasdik Raporu`nun düzenlenmesi


2- Katma Değer Vergisi İade ve Mahsup İşlemleri


3- 3568 sayılı kanunda belirtilen Yeminli Mali Müşavirlik mevzuatı çerçevesinde yapılan diğer tam tasdik hizmetleri

-Vergiden istisna olan gelirin tespiti

-Dahilde işleme belgesi tespit ve değerlendirme raporları

-Kredilere ilişkin tespit işlemleri

-Erteleme ve taksitlendirme formları hazırlanması

-Diğer özel amaçlı tespit raporları


4- Veraset ve İntikal Vergisi İşlemleri (Servet İncelemeleri)

5- 6183 Sayılı A.A.T.U.H.Kanunun İşlemleri 

6- Yatırım İndirimi İşlemleri 

7- Yeniden Değerleme İşlemleri:

8- Sermayenin Mevcudiyetinin Tespiti İşlemleri:

-Sermayenin ödediğinin tespiti işlemleri

-Sermaye artışının tespiti raporları


9- Yeniden Değerleme Fonunun Sermayeye Eklenmesinde; Eklenebilir Fonun Tespiti İşlemleri 

10- Diğer iç kaynakların sermayeye eklenmesinde,eklenebilir tutarın tespiti İşlemleri


11- Sermaye artışının gerçekleşmesi İşlemleri 11-Kaynak Kullanımı Destekleme Primi İadeleri


12- Stok Değerlenmesi İşlemleri


13- Eğitim,Spor ve Sağlık Kuruluşları istisnası İşlemleri


14- Dernek,Tesis,Vakıf ve Benzeri İstisna ve Muaflıkları İşlemleri


15- Diğer teşvik, indirim, istisna ve muafiyetlerle ilgili işlemleri


16- Yapılabilirlik raporu düzenleme ve Teşvik Belgesi kapama işlemleri


17- Yerli Makine Teşvik Primi İadesi


18- Kredilere İlişkin Tespit İşlemleri


19- 3984 Sayılı Radyo ve Televizyonlarin Kuruluş ve Yayınları Hakkında Kanun Uyarınca Radyo ve Televizyon Üst Kurulu Paylarının Ödenmesi İşlemleri


20- Satınalma Danışmanluk ve Destek Hizmetleri:

Şirket birleşmeleri, yeniden yapılanma, halka arz ve satın alma gibi işlemlerin doğurduğu vergi problemlerini çözme ve bu işlemler için uygulanması gereken en doğru vergi stratejileri mükelleflere sunulmaktadır.

Danışmanlık Hizmetleri

A) KURUMSAL YÖNETİM VE STRATEJİLER

Kurumsal Yönetim, SPK’nın 1999’da yayımlanan raporunda da yer aldığı gibi “Anonim ortakların idaresinde ve faaliyetlerinde kar elde etme ve pay sahiplerine dağıtma ana unsuru ve amacına taşıyan geleneksel yapılarının yanında, söz konusu topluluğun haklarını da gözeten bir anlayıştır”.


Temel amacımız, müşterilerimizin şirket içersindeki yönetim performanslarını arttırarak, olası problemlere çözüm üretmektir. Kurumsal Yönetim alanında sağladığımız hizmetler:

-İnsan Kaynakları ve Bilgi Yönetimi

-Genel Kurul Düzeni’nin Oluşturması

-Senelik Genel Kurul Toplantılarının Tutanaklarının Tutulması

-Kurumsal Yönetimin Yeniden Yapılandırılması

-Temsilci Problemi ve Firma Kuramının Düzenlenmesi

-Çatışan Çıkar Dengelerinin Düzenlenmesi

-Adillik, Şeffaflık ve Hesap Verilebilirlik Kavramlarına Uyan Politika ve

-Stratejilerin Yaratılması

-Kurum için Stratejik Yol Haritası Çizilmesi

-Stratejik Muhasebe ve Yönetim Uygulamaları ile Maksimum Performansın Sağlanması

-Pazar Araştırılmalarının Yapılması ve Değerlendirilmesi

-Pazarlama Yöntemlerinin Geliştirilmesi

-Gelir Arttırma Stratejilerinin Bulunması ve Uygulanması

-Sektörel Bilgi Teknolojisi Güncelleme Takiplerinin Yapılması


B) KURUMSAL FİNANS

Kurumsal finans başlı başına bir danışmanlık ve uzmanlık konusudur. Konusunda uzman çalışanlarımızla, kurumsal finans ilkeleri doğrultusunda müşterilerimizin mali problemlerini daha rahat çözebileceği stratejiler üretmekteyiz.


Kurumsal finans alanında sağladığımız hizmetler:

-Şirket Değerlemeleri

-Alım Satım İşlemlerine Aracılık

-Birleşme ve Devralma Danışmanlığı

-Sektör İçi Rekabet Analizi

-Halka Arz

-Yerli ve Yabancı İş Ortaklarının Gerçekleştirilmesi

-Finansal Planlama

-Yeniden Yapılandırma

-Alım Öncesi Şirket Ön İncelemesi

-Bütçe Planlaması

-Finansal Analiz

-Proje Finansmanı


C) FİNANSAL RİSK YÖNETİMİ

Finansal Risk Yönetimi, şirketlerin operasyonlarda aldıkları riskleri minimum düzeye indirerek hem hukuksal hem mali alanda daha rahat iş yapabilmelerini sağlayan bir sistemdir. Finansal Risk Yönetimi alanında sağladığımız hizmetler;

-Sistem Yönetimi

-Kapasite Yönetimi

-Risk Yönetimi: Altyapı ve Süreçlerin Oluşturulması

-Piyasada ve Endüstrilerde Karşılaşılacak Başlıca Risklerin Tanımlanması

-Karşılaşılan Risklerin Eliminasyonu İçin Öngörülen Stratejiler

-Risk Yönetimi ile Piyasada Stratejik Rekabet Yaratma

-Risk Yönetimi ve Yasal Uygulamaların Birbirileri Uyumunun Sağlanması

-Teknolojik Alanlarda Alınan Risklerin Tanımlanması


D) İÇ DENETİM

Firmalar büyüdükçe, iç denetimin önemi daha da açık bir şekilde ortaya çıkmaktadır. Kabul edilen yeni TTK ile yasal bir zorunluluk haline gelen iç denetim sisteminin kurulması, politika ve prosedürlerin geliştirilmesi, iç denetçilerin eğitimi gibi iç denetim fonksiyonunun etkin çalışmasını sağlayacak konularda danışmanlık ve destek hizmeti vermekteyiz.
 

E) PROJE YÖNETİMİ

Proje yönetimi, ihtiyaç duyulan sonuçlara ulaşmak için, kontrollü ve organize edilmiş bir çalışma içinde kurumun uygun stratejik ve finansal kaynaklarını kullanma sürecidir. İnşaattan, sanata, mühendislikten, kobilere kadar birçok sektörde başarının sırrı iyi bir planlama ve yönetim altyapısından geçmektedir.

Proje Yönetimi alanında sağladığımız hizmetler;

-Proje Konusu, Amacı ve Elemanları Tanımlama ve Planlama

-Proje Döngüsü Yönetimi

-Proje Stratejik Planlama

-Proje Bütçeleme ve Finansal Yapılandırma

-Proje Risk ve Kalite Analizi